Български правни услуги, адвокатски услуги и юридически услуги

Наказателно право

Кантората предлага високо квалифицирани правни консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на мнение по него. Изготвя тъжби до прокуратура, полиция и съдилищата ...

Административно право

Изготвя жалби и срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) и...

Търговско право

Адвокатска кантора „Марковски“ дава правни консултации и становища и по търговски въпроси и спорове, осъществява текуща правна помощ, както и процесуално представителство, защита и съдействие по тър...

Гражданско право

увеличаване или намаляване. Адвокатска кантора „Марковски“ изготвя и договори, молби, жалби, частни жалби, дава становища и по облигационни и вещни казуси, в това число: изготвяне на искови молби...

Съществуват много и най-различни по вид адвокатски услуги, от каквито всеки ден много хора в страната и по света се нуждаят. При това положение те обикновено се обръщат към адвокатска кантора, която евентуално би проявила интерес да се заеме с техния конкретен случай. Не е задължително услугите и консултациите с лица от областта на правото да бъдат непременно свързани с развод или да касае нещо от наказателния кодекс. Преди всичко правото е област, която подпомага много различни други области, като например регистрирането на фирма или искането на обезщетение в случай на станало ПТП. Правните консултации от своя страна могат да бъдат писмени или устни, като и двата вида са широко разпространени. Кантора Марковски предлага услугите си на всички хора, които имат нужда от такива, независимо дали те живеят и работят в столицата или се намират в някое от останалите населени места. Това се отнася включително за големите областни градове и за по-малките такива.


Подготовката и сключването на предстоящи сделки от търговски характер е още един типичен пример за случаите, в който хората несъмнено имат нужда от юридически услуги. Изготвянето, редактирането и изказване на окончателно становище при различни по вид договори е още един случай, в който нуждата от услугите и помощта на адвокат е неизбежна. Завещанията, нотариалните покани и останалите правни книжа трябва да се прегледат и обсъдят подробно с адвокат преди всичко с оглед да се избегне вероятността от нещо нередно в документа. С всички тези неща адвокатите от кантора Марковски са запознати, защото ние всеки ден сме на разположение на имащите необходимост от консултации в областта на правото хора. Казусите и висящите съдебни дела са често срещано явление в наши дни, като всички те се нуждаят от подробно и старателно проучване. Съветите по бракоразводни дела, по търговски споразумения и при подаване на молби до различни институции са само малка част от нещата, които всеки може да иска да направи или да се нуждае от тях. Това обаче няма как да се случи без помощта на адвокати, които да му дадат правилните насоки и действия с цел постигането на успех.


Трудово правните консултации са още една от многобройните видове правни услуги, която кантора Марковски предлага на всичките си клиенти. Не на последно по важност място трябва да се спомене процесуалното представителство и защита на личните интереси. Това също е съществена и неделима част от областта на правото. Всеки, който има нужда от услуга или консултация от областта на правните науки, може да се свърже с нас в удобно за него време. От своя страна служителите ни отговарят подробно и изчерпателно на зададените им въпроси и освен това обясняват нещата по начин, така че той да бъде разбран от потърсилите нашите услуги клиенти. Изброените услуги далеч не са единствените от областта на правото. За сметка на това обаче те се срещат често в ежедневието и не са малко случаите, когато хората имат нужда от съвет именно в някоя от посочените области. Всички наши услуги са подробно описани на страниците на сайта ни.