Търговско право


Адвокатска кантора „Марковски“ дава правни консултации и становища и по търговски въпроси и спорове, осъществява текуща правна помощ, както и процесуално представителство, защита и съдействие по търговски дела в съда. В това число подготовка за сключване на договори – определяне на целите и рисковете на евентуален бъдещ договор. Сключването на договор е средство за постигане на определени цели. Колкото по-ясно са определени, толкова по-полезен и последователен договор ще бъде изготвен. Самото изготвяне включва изготвянето на проект за договор и неговото обсъждане и анализиране със страните по договора. Кантората предлага изготвянето на всякакви видове договори в предвидената от законодателя форма, а именно договори за продажба на стоки и услуги, договори за периодична доставка, договори за аренда на земеделска земя и имущество, договор за лизинг (при този договор лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение), договор за заем за послужване и други. Кантората осъществява и подготовката и депозирането на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут. Вписва обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози. Съдейства и във връзка с организацията на Общи събрания на дружества, Управителни органи.