Бракоразводни дела - развод по исков ред

Адвокатска кантора „Марковски“ завежда и представлява своите доверители и по дела по Семейния кодекс, в това число и при развод по исков ред. Уредбата, свързана с развода се съдържа в Семейния кодекс (СК), Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) и Закона за закрила на детето. Производството е насочено към прекратяване на съществуващ граждански брак поради дълбокото му и непоправимо разстройство, въз основа на новонастъпили след брака обстоятелства. Всеки от съпрузите, който счита, че е налице такова разстройство на брака, може да инициира производство пред районния съд по постоянен адрес на другия съпруг (ответник по делото). Основанията за допускане на развод от съда са факти, които са причинили дълбокото и непоправимо разстройство на брака, като ищецът в случая следва да предяви изчерпателно всички тези основания със завеждане на исковата молба, тъй като в случая важи т.н. процесуална консумпция или изчерпателност на брачния процес. Със завеждане на делото за развод, задължително се присъединяват и исковете, касаещи упражняването на родителските права, личните отношения между родители и деца, издръжка на децата, ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите, в случаите, когато бракът е прекратен по вина на единия съпруг, както и фамилното име след развода, тъй като в закона е предвидено, сменилия си фамилията съпруг след прекратяване на брака да си върне предбрачната фамилия. Законът предвижда и възможност за определяне на привременни мерки по отношение на семейно жилище, издръжка и грижа за децата. Тези мерки имат изпълнителна сила до окончателното произнасяне на съда с решение, и всичко изброено спада към гражданско право.