Главна дирекция охрана

   Главна дирекция Охрана представлява юридическо лице към министъра на правосъдието. Нейното седалище се помещава на територията на столицата на страната – София. Тя изпълнява още ролята на разпоредител от второстепенен тип, който има на разположение бюджетни кредити. Дирекцията има за основна задача да осъществява дейността, свързана с охраната на органите на съдебната власт. В тази връзка на първо място влиза организирането и осъществяването на охраната на органите в структурата на съдебната власт. Следващо по важност е осигуряването на ред и дисциплина в съдебните сгради и гарантиране сигурността на органите на съдебната власт през времето, когато последните изпълняват своите правомощия. Охраната на съдии, прокурори, следователи и други висши служители е още една от функциите, които тази охранителна дирекция трябва да изпълнява стриктно и последователно. Оказването на съдействие на органите на съдебната власт при призоваване на лица след изчерпване на възможностите, а също и на държавните изпълнители е поредната нейна функция.


    Тя се извършва съгласно член 178, ал.1 от Наказателно – процесуалния кодекс. В случай на постановление от орган на съдебната власт, в задълженията на Главна дирекция Охрана влиза и принудителното довеждане на  лица до същите тези органи, обикновенно в процес на наказателно право. Шестата поред функция е свързана с охраняването и конвоирането на лица, които са обвиняеми или подсъдими или за такива, за които се иска или е вече поставена мярката задържане под стража. За пръв път през 2002-ра година са окончателно определени функциите и отговорностите, които тази дирекция трябва да изпълнява. С постановление, специално издадено от Министерския съвет – МС – официално е създадена дирекцията, която функционира сега в настоящия си вид. Съобразно поставените изисквания в глава Правосъдие и вътрешен ред, организацията се намира пряко под командването и контрола на правосъдния министър. Числеността на дирекцията през годините се увеличава в значителна степен, а през месец март 2003-та година започва и нейното официално функциониране. Шест години по-късно – през 2009-та – биват приети известни изменения. Те засягат Закона за съдебната власт, в резултат на което дирекцията придобива статута на юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието. Това е официално потвърдено съгласно член 391, ал. 2.


    Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция Охрана е изготвен именно на споменатия по-горе закон, като самият той бива официално утвърден от Министерство на правосъдието. Правомощията на служителите по ЗМВР нарастват значително, като едновременно с това се стига до увеличение на формите и методите на въздействие спрямо нарушаващите реда и съдебните сгради при изпълнение на задълженията по време на призоваване, принудително довеждане на лица или пък в случай на тяхното конвоиране. Извършването на проверки и контролът на спазването на правилата и нормите за охрана и безопасност са още едно от основните задължения на дирекцията, които са ключови за нейното функциониране. Разпорежданията на прокурор за изпълнение на вече влезли в сила присъди с наложена мярка лишаване от свобода трябва да се изпълняват стриктно от дирекцията – това е още едно от нейните основни задължения. Министерството на вътрешните работи от своя страна пък е органът, който изпраща инструкции до ръководителите на дирекцията относно нейната дейност.