Адвокат Марин Марковски

Адвокат
marin@markovski.bg
+359 888 055 005

Адвокат Марин Марковски практикува от 1975 година, като опитът му е изключително голям с водеща специалност наказателно право. В активната кариера на адв. Марин Марковски са преминали най-тежките наказателни дела на територията на Република България. Това са престъпленията против личността, длъжностни присвоявания, безстопанственост, дела свързани с европейските фондове, данъчни престъпления, контрабанда.

Принципът на адвокатската кантора е, че усилията и вложеният професионализъм и отговорност не се свързват с това дали делото представлява обществен интерес. Водещият принцип на кантората е „ние знаем, че всяко едно дело е съдба на хората, които търсят нашата помощ”.

Практиката на кантората е известна не само в България, но и в чужбина. Продължават поканите на украинския посланик в България за посещение в Украйна след оправдаването на украинския гражданин Александър Русов, който беше обвинен за убийството на бившия премиер Андрей Луканов. Цитирана е практиката на адвокатската кантората в Американската правна асоциация във връзка с тежестта и обема на делата, като са посочени примери в книгата “Убийството на Робърт Максуел”. Кантората обслужва и чужди граждани, препоръчани от италианското и от швейцарското посолство.

Освен практиката по наказателни дела, кантората специализира и непозволено увреждане, пострадали от престъпления, а изключително водеща част от работата на Кантората са транспортните престъпления си свързаните с тях пострадали. Резултатите от явяването по делата на адвокатите от Кантората ни дава гаранция да заявим, че поемаме ангажимент за 100 % успеваемост по дела за пострадали от ПТП, свързани със застрахователни обезщетения.

Дейността на кантората защитава ефективно интересите на тези хора, като не се ограничава само със спогодба със застрахователя, което е само една част от задължителните усилия. При необходимост, освен получената сума по спогодбата се завежда и гражданско дело, за да се получи максимално обезщетение.

Специализацията на кантората обхваща и защита по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), както и дела по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито (ЗОПДНПИ).

Специализацията на работещите адвокати в кантората позволява защита по всички облигационни искове, както и искове по Закона за собствеността. В кантората има адвокати, които имат изключителна практика в тази област и великолепни резултати. Коректността на нашата кантора е общоизвестна, като започва с първоначалната консултация, при която клиентът получава отговор на въпроса ще трябва ли да се води дело, или не. Не завеждаме дела, ако не сме убедени предварително в успешния резултат.

Гаранциите, които нашата Кантора може да даде са коректност (държим клиентите да присъстват на делата, на които се явяваме) и отчетност. Хонорарите за водене на делата са съобразени с Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, като се има предвид тежестта и характера на делото.